Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Lubartów

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Miasta Lubartów (ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów, tel: 81 855-22-73, fax: 81 855-20-16, email: poczta@umlubartow.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Lubartów.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-04-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Danił - Bałchan, e-mail: dostepnosc@umlubartow.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 81 8544610. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych w szczególności te, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Filmy udostępnione z sesji Rady Miasta posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu.  

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie (imię, nazwisko oraz dane kontaktowe), wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

W sprawie problemów z dostępnością cyfrową można kontaktować się pod numerem 81 85 44 610 oraz za pomocą poczty elektronicznej dostepnosc@umlubartow.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Urząd Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów.

Osoba zgłaszająca powinna wskazać dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść. Należy również opisać na czym polega problem i jaki sposób rozwiązania byłby najbardziej pomocny.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

 • Przed głównym wejściem do budynku urzędu znajduje się miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
 • Przy wejściu do budynku nie występują obiekty oraz poręcze mogące utrudniać wejście do budynku.
 • Główne wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu.
 • Wejście do urzędu nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.
 • Stanowisko do obsługi mieszkańców znajduje się na parterze, po prawej stronie przy głównych drzwiach wejściowych.
 • W głównym holu oraz wzdłuż korytarzy nie występują elementy utrudniające poruszanie się.
 • Wewnątrz budynku znajduje się podjazd umożliwiający dostanie się na wysoki parter.
 • Na parterze znajduje się toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami, w której został umieszczony przewijak dla dzieci.
 • Budynek urzędu nie jest wyposażony w dźwig osobowy.
 • Drzwi do wszystkich pomieszczeń nie posiadają progów.
 • Wymieniono tablicę informacyjną w celu jej uaktualnienia oraz poprawienia jej czytelności mając na uwadze dostosowanie jej dla potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku czy intelektualną. Jednocześnie tablicę informacyjną wyposażono w system przystosowany jedynie dla osób z niepełnosprawnością wzroku, które posiadają odpowiednie oprogramowanie telefonu przystosowane wyłącznie do grupy z ww. niepełnosprawnością.
  Za pomocą aplikacji Yourway osoba będzie mogła odsłuchać skrócone rozmieszczenie wydziałów na danym piętrze.
 • W budynku znajdują się pętle indukcyjne.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.
 • Na stronie umieszczono informację o zakresie działalności urzędu w postaci nagrania treści w polskim języku migowym (https://www.lubartow.pl/jak-zalatwic-sprawe-pjm/ ) oraz opisu w tekście łatwym do czytania (https://www.lubartow.pl/tekst-latwy-do-czytania-etr/ ).
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza migowego wyłącznie w formie
  on-line w dniach od poniedziałku do piątku (z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy):
  - w godz. 8:00 - 18:00  z dowolnego miejsca, które ma dostęp do internetu
  - w godz. 8:00 - 15:30 w siedzibie urzędu.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje:

 • „Wersja kontrastowa”
 • „Wersja tekstowa”
 • „Powiększanie i pomniejszanie czcionki”
 • „Wersja czytana – lektor”
 • „Wersja językowa”

KONTRAST

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

ZMIANA ROZMIARU STRONY

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER

 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

OPERA

 • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok

OPISY ALTERNATYWNE GRAFIK I ZDJĘĆ

Na serwisie Urząd Miasta Lubartów pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

10. Informacje dodatkowe