Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Lubartów

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; ochrony i promocji zdrowia.
Data utworzenia
2021-02-17
Opis

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
  1. tworzenie wśród mieszkańców Lubartowa warunków sprzyjających rozwojowi sportu w różnych dyscyplinach sportu;
  2. organizacja przez kluby sportowe i inne podmioty imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym imprez dla osób niepełnosprawnych;
  3. działania związane z wymianą sportową dzieci i młodzieży z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych;
  4. organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na zrewitalizowanym Rynku II.
 2. Turystyka i krajoznawstwo:
  1. wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta Lubartów;
  2. organizacja imprez krajoznawczo – turystycznych popularyzujących atrakcje turystyczne i przyrodnicze w najbliższej okolicy;
  3. promocja turystyki rowerowej.
 3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:
  1. działania związane z aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności rekreacyjnej;
  2. działania związane z aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej.
 4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
  1. lokalne inicjatywy kulturalne i artystyczne realizowane na rzecz mieszkańców Lubartowa w formie: koncertów, wystaw, festiwali, przeglądów, festynów, spotkań, plenerów, warsztatów, prezentacji, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, itp.;
  2. promocja osiągnięć artystycznych lokalnych twórców, zespołów i chórów w kraju i za granicą (udział w przeglądach, festiwalach, koncertach, itp.);
  3. działania związane z wymianą kulturalną dzieci i młodzieży z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych oraz z realizacją projektów o zasięgu międzynarodowym;
  4. działalność wydawnicza związana z popularyzacją dorobku artystycznego miejscowych twórców oraz pielęgnacją lokalnej tradycji i historii;
  5. inicjatywy kulturalne i artystyczne na rzecz mieszkańców Lubartowa w formie: koncertów, wystaw, festiwali, przeglądów, festynów, spotkań, plenerów, warsztatów, prezentacji, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, itp., realizowanych na zrewitalizowanym Rynku II.
 5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
  1. organizowanie wydarzeń i obchodów upamiętniających fakty i osoby związane z historią i dziejami Miasta Lubartów, Ziemi Lubartowskiej oraz Polski.
 6. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:
  1. edukacyjne formy pomocy dzieciom i młodzieży poprzez organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych i profilaktycznych;
  2. organizacja warsztatów, prelekcji, wykładów, odczytów, szkoleń;
  3. realizacja programów i działań edukacyjnych wykraczających poza program nauczania szkolnego;
  4. wspieranie działań proekologicznych.
 7. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:
  1. działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy dotyczące opieki i pomocy osobom przewlekle chorym w fazie terminalnej.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 10 marca 2021 roku.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Wyrobek Magdalena
Dodano do BIP dnia: 2021-02-17 15:01:35