Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Lubartów

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Konsultacje społeczne projektu "Programu współpracy Gminy Miasta Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"
Data utworzenia
2014-10-17
Opis

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

w zakresie projektu Programu współpracy Gminy Miasta Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 

I.         Przedmiot i zakres konsultacji

1.        Przeprowadzić konsultacje społeczne w zakresie projektu Programu współpracy Gminy Miasta Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2015.

2.        Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Gminy Miasta Lubartów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

3.        Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Miasta Lubartów na temat przedstawionego projektu Programu współpracy.

 

II.      Organizacja i sposób przeprowadzenia konsultacji

1.        Uczestnikami konsultacji, o których mowa w § 1 ust. 1 są organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Miasta.

2.        Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Lubartów odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie określonym w § 1 ust. 2 jest Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

3.        Z projektem Programu współpracy można zapoznać się na stronie www.lubartow.pl.

4.        Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 17 października 2014 roku.

5.        Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 30 października 2014 roku.

6.        Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

1)   pisemnego wyrażenia opinii (propozycji, uwag i wniosków) na formularzu konsultacyjnym stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;

2)   zamieszczenia projektu Programu współpracy na stronie internetowej miasta www.lubartow.pl oraz tablicy ogłoszeń z informacją o możliwości zgłaszania uwag
i opinii za pośrednictwem formularza konsultacyjnego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

7.        Wypełniony formularz konsultacyjny, umieszczony na stronie internetowej Miasta, tablicy ogłoszeń oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Lubartów, można składać poprzez:

1)   wysłanie skanu podpisanego dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: poczta@um.lubartow.pl;

2)   wysłanie za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta Lubartów,  ul. Jana Pawła II 12, 21 – 100 Lubartów;

3)   złożenie osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Lubartów.

8.        Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych lub zawierające dane niepełne, a także złożone po terminie zakończenia konsultacji, nie są brane pod uwagę w toku dalszej procedury legislacyjnej. 

9.        Po zakończeniu konsultacji Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi sporządza zestawienie wszystkich zgłoszonych stanowisk
i przedkłada je do rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta wraz z propozycją ustosunkowania się do przedłożonych stanowisk.

10.    Burmistrz Miasta po rozpatrzeniu stanowisk zgłoszonych podczas konsultacji decyduje
o ewentualnym uwzględnieniu ich w projekcie Programu współpracy.

 

III.   Postanowienia końcowe

1.        Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeśli zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w niniejszym Zarządzeniu.

2.        Wykonanie Zarządzenia powierza się Samodzielnemu Stanowisku ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

3.        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załączniki
doc pobrano: 57 razy
pdf pobrano: 15 razy
doc pobrano: 21 razy
pdf pobrano: 7 razy
pdf pobrano: 22 razy
pdf pobrano: 24 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Dudziak Robert
Dodano do BIP dnia: 2014-10-17 15:38:19