Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Lubartów

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Skarbnik Miasta
Data utworzenia
2013-06-16
Opis

Skarbnik Miasta
Lucyna Biskup

Tel: 81 85-44-612


 1. Skarbnik Miasta jest Głównym Księgowym budżetu i ponosi odpowiedzialność za całość spraw związanych z gospodarką budżetową i finansową Miasta, a także za przestrzeganie dyscypliny budżetowej i obsługę finansowo- księgową Urzędu.
 2. Do zakresu zadań Skarbnika należy w szczególności:
  1) koordynacja prac przygotowawczych do opracowywania projektu budżetu miasta i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przygotowanie projektów tych dokumentów;
  2) nadzorowanie wykonywania obowiązków i ponoszenie odpowiedzialności w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu miasta;
  3) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
  4) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
  5) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych;
  6) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  7) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu, analiza wykorzystania środków budżetu miasta, przedkładanie wyników analizy Burmistrzowi Miasta;
  8) organizacja prawidłowego obiegu informacji i dokumentacji finansowej;
  9) przygotowywanie informacji i sprawozdań z realizacji budżetu;
  10) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych;
  11) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i innych dokumentów dotyczących gospodarki finansowej miasta, przedkładanie ich Burmistrzowi i Radzie;
  12) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, bankami i innymi instytucjami;
  13) realizacja zadań kontroli zarządczej;
  14) nadzorowanie spraw dotyczących egzekucji należności pieniężnych, dla których organem właściwym dla ustalenia i pobierania jest Burmistrz;
  15) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu;
  16) opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej oraz instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych;
  17) zapewnianie zachowania terminów przeprowadzania inwentaryzacji oraz czuwanie nad jej właściwym przeprowadzeniem i rozliczeniem;
  18) nadzorowanie spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych;
  19) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza i wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Dudziak Robert
Dodano do BIP dnia: 2013-06-16 12:51:48